Privacybeleid - Waze Marketing

Je privacy

Voor het maken van een vergelijking op onze website is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens in te vullen. Die worden opgevraagd door een aantal aanbieders om een correcte premieberekening te kunnen verstrekken. Wij begrijpen dat het als bezoeker en/of gebruiker niet steeds voor de hand liggend is. Daarom willen we je graag uitleggen waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Voor het maken van een vergelijking op onze website is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens in te vullen. Die worden opgevraagd door een aantal aanbieders om een correcte premieberekening te kunnen verstrekken. Wij begrijpen dat het als bezoeker en/of gebruiker niet steeds voor de hand liggend is. Daarom willen we je graag uitleggen waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

1.Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke Deze Privacy Policy is van toepassing op de hieronder omschreven verwerkingen van persoonsgegevens verricht door Verzekeringen NV, met zetel te Brechtsebaan 200, 2900 Schoten, met ondernemingsnummer BTW BE0472.905.781, samen met de overkoepelende groep Horizon Group, met zetel te * en ondernemingsnummer BTW BE* en de overige ondernemingen die deel uitmaken van deze groep (hierna ook ‘Verzekeringen’ of ‘wij’).

Wij hechten veel belang aan uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing. Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@verzekeringen.be of per post naar voormeld postadres. Ook onze DPO is via dezelfde contactgegevens bereikbaar (met vermelding van ‘tav de DPO’). 2. Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”? Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze Privacy Policy. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. 3. Welke gegevens verwerken wij? Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u. Algemeen Van al onze contacten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens: Elektronisch identificatie- en gebruiksgegevens (bv. IP adres, browsertype, locatiegegevens); Identificatiegegevens (bv. kopie van uw identiteitskaart in kader van een GDPR-verzoek); Contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, e-mailadres, etc.); Contactgeschiedenis (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via webformulieren, etc.). Hoofdactiviteit Van onze klanten verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens, met name met het oog op de verstrekking van onze diensten en daarbij horende adviesverlening:

Contractuele gegevens (bv. ingeplande afspraken, ondertekende klantenfiche / overeenkomst, adres, etc.); Identiteitskaartgegevens met oog op de wettelijk verplichte identiteitsverificatie bij het aangaan van verzekeringen; Nationaliteit, geboortedatum, geslacht, land van wettelijke woonplaats; Betalings- en facturatiegegevens: bank, rekeningnummer, betaalkaart- en transactiegegevens, facturen; Alle relevante gegevens met oog op het bezorgen van een voorstel voor de gewenste verzekering. Dit omvat alle noodzakelijke gegevens om de kans dat het verzekerd risico zich zal voordoen en de premie nauwkeurig vast te kunnen stellen zoals ook nader toegelicht op de relevante klanteninformatiefiches, en kan ook relevante bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens omvatten (o.a. voorziene startdatum, beroep, gezinssamenstelling, burgerlijke staat en aantal personen ten laste, gegevens over uw woning zoals de waarde en het aantal brandmelders, voertuiggegevens zoals inschrijvingsdatum, voertuigtype en chassisnummer, informatie over relevante beslissingen of maatregelen die ten aanzien van de klant getroffen zijn en die van aard zijn om het verzekeringsrisico te beïnvloeden …); Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s in verband met onze dienstverlening.

Zakenpartners Van onze zakenpartners, met inbegrip van verzekeringsmakelaars en verzekeraars waarmee wij samenwerken en leveranciers, verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens: Contractuele gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, overeenkomst, etc.); Betalings- en facturatiegegevens: bank, rekeningnummer, betaalkaart- en transactiegegevens, facturen; Account- en gebruiksgegevens (met name voor onze applicaties bestemd voor gebruik door onze partners-verzekeringsmakelaars); Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s in verband met onze samenwerking. Kandidaat-medewerkers Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie. Persoonlijke bijzonderheden; Werkgerelateerde gegevens; Persoonlijkheidsgegevens; Foto’s 4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens? Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Operationele doeleinden Wij verwerken gegevens voor de optimalisatie van onze website; statistische doeleinden en marktonderzoek; om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden; het beantwoorden van uw contactvraag; het in overweging nemen van uw sollicitatie. Zakelijke doeleinden Wij verwerken gegevens in het kader van onze hoofdactiviteit, zoals om u als klant bij te staan in het vinden van een geschikte verzekeraar die u een op uw situatie afgestemde verzekering kan verschaffen of het in dit verband maken van voorbereidende simulatieberekeningen; om de aansluiting van zakenpartners tot verbonden verzekeringsmakelaar of verzekeraar in beschouwing te nemen; om met u te communiceren over onze dienstverlening of samenwerking; om u te informeren over ons beleid, algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden; om de relaties met onze potentiële en bestaande contactpersonen en partners te ontwikkelen en te beheren. Commerciële doeleinden Wij verwerken gegevens voor het toesturen van marketingcommunicatie per e-mail of per post; voor het verzenden van nieuwsbrieven; of om uw inschrijving op één van de door ons georganiseerde evenementen zoals informatiesessies te registreren en voor het versturen van advertenties en promoties.

Juridische of wettelijke doeleinden Wij verwerken gegevens voor juridische redenen en procedures; om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen; of om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen. 5. Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens? Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, zoals hierna weergegeven.

Wettelijke verplichting Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Zoals in het kader van onze activiteiten als FSMA-erkende verzekeringsmakelaar, onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming. Noodzakelijk voor de totstandkoming / uitvoering van een overeenkomst Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie met inbegrip van het ter beschikking stellen van voorbereidende informatie-, simulatieberekening- en downloadformulieren op onze website, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen (met name begeleiding en bemiddeling bij het aangaan van verzekeringen door zelf te bemiddelen bij ons netwerk aan verzekeraars, dan wel door uw aanvraag door te sturen naar verzekeringsmakelaars binnen uw regio met wie wij samenwerken; advies te geven over verzekeringsproducten; onze tools ter beschikking te stellen van onze zakenpartners), of die van u te kunnen ontvangen.

Gerechtvaardigd belang Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Voor het promoten van onze activiteiten ten aanzien van bestaande klanten en bij zakelijke contacten; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het ter beschikking stellen van informatie-, simulatieberekening- en downloadformulieren op onze website wanneer de invulling hiervan kadert buiten een (potentiële) overeenkomst met ons om, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen. Toestemming Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Voor het promoten van activiteiten bij potentiële nieuwe contacten waar vereist; het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s of andere publicaties die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen. Gegevens van sollicitanten na de aanwervingsprocedure zullen enkel bijgehouden worden mits toestemming. In de gevallen waarin wij bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens dienen te verwerken om onze dienstverlening te kunnen verschaffen, zullen wij ons hiervoor beroepen op uw uitdrukkelijke toestemming wanneer de wet hiervoor niet in een specifieke grondslag voorziet.

6. Oorsprong van de gegevens De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via onze partnerondernemingen van de Horizon Group, externe dienstverleners of openbare bronnen.

7. Met wie delen wij uw gegevens? Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Verzekeringen.be maakt deel uit van de overkoepelende Horizon Group waartoe eveneens Horizon en Hypotheekwinkel en Aanbieders.be behoren. Het is mogelijk dat persoonsgegevens gedeeld worden binnen deze groep om administratieve en infrastructuur redenen, evenals om commerciële redenen. Een klant van Verzekeringen.be wordt aanzien als een klant van de gehele groep. Als klant is het uiteraard mogelijk om u te verzetten tegen de doorgifte van deze gegevens voor commerciële doeleinden, door met ons contact op te nemen op de opgegeven contactadressen.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.